Rodzice i opiekunowie wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Za czas pobytu między godziną 6:00 - 8:00 i 8:00 a 13:00 rodzice i opiekunowie nie wnoszą opłat. W tym czasie realizowana jest bezpłatne wychowanie przedszkolne.

Stawka za 1 godzinę pobytu ponad 5 godzin

Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin bezpłatnych kosztuje 1 zł.

Przykład wyliczenia opłaty:

Za dziecko przebywające w przedszkolu 9 godzin dziennie (8:00 – 17:00) przez cały miesiąc, rodzic lub opiekun prawny będzie wnosić opłatę w następującej wysokości:

9 godzin - 5 godzin = 4 godziny
4 godziny x 1 zł x 22 dni = 88 zł.