Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, opłaty za ubezpieczenie oraz wpłat na Fundusz Rodziców. Szczegółowe informacje o każdej z tych opłat zamieszczamy w odrębnych artykułach.

Rodzice i opiekunowie wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Rodzice i opiekunowie prawni mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Każdy może ubezpieczyć dziecko także we własnym zakresie.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci z rodzin wielodzietnych oraz takich, które pobierają zasiłki z pomocy społecznej mogą ubiegać się o ulgę w wysokości do 50%  zwolnienia z opłaty za obiady.