19.03.12 logopeda

Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w prowadzi p. Eugenia Trofimiuk.

Organizacja pracy logopedy:

Wrzesień – diagnoza logopedyczna: kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych na podstawie badań przesiewowych, zapoznanie się z orzeczeniami lub opiniami dzieci, konsultacje z wychowawcami, badania mowy w obecności rodzica/opiekuna, założenie dokumentacji.

Październik – czerwiec – systematyczna terapia indywidualna lub w małych zespołach, cotygodniowe zajęcia trwające ok. 45 minut, współpraca z rodzicami poprzez konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte dla chętnych, zalecenia i zadania utrwalające do pracy w domu w prowadzonych zeszytach ćwiczeń.

 

Główne cele terapii logopedycznej:

 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej na dźwięki z otoczenia i mowy

 • Usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego

 • Rozwijanie sprawności oddechowej

 • Korygowanie wad i zaburzeń artykulacji

 • Rozwijanie umiejętności językowych

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

 • Kształtowanie starannej wymowy

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU INDYWIDUALNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Program przeznaczony jest głównie dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, z możliwością dostosowania dla młodszych dzieci przedszkolnych.

Sposób prowadzenia zajęć – terapia indywidualna lub w małych zespołach.

 

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Diagnoza logopedyczna – badanie mowy przesiewowe i w obecności opiekuna.

 2. Przygotowanie do wywoływania zaburzonych głosek.

  • Zabawy oddechowe,

  • Zabawy usprawniające aparat mowy,

  • Zabawy słuchu fonematycznego,

  • Ćwiczenia emisyjno - głosowe.

 1. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.

  • Wywołanie głoski w izolacji,

  • Utrwalenie głoski korygowanej w sylabach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zestawach dwuwyrazowych i zdaniach,

  • Utrwalanie wywołanej głoski w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach, rymowankach,

  • Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadaniu ilustracji, historyjki obrazkowej, rozmowie kierowanej,

  • Ćw. utrwalające z wykorzystaniem gier edukacyjnych, loteryjek, programów komputerowych tj. Logopedia, LogoObrazki, Logopedyczne zabawy z głoskami i innych.

WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCAMI GRUP I RODZICAMI

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną – prowadzone także przez nauczycielki grup:

  • Ćw. ortofoniczne (udział w zajęciach grupowych),

  • Ćw. stymulujące rozwój słuchu fonematycznego,

  • Ćw. i zabawy z muzyką – logorytmika,

  • Ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka: rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej,

  • Zabawy relaksacyjne, elementy kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona,

  • Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,

  • Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

Współpraca z rodzicami:

 • Instruowanie o sposobach korekcji i utrwalania prawidłowych nawyków,

 • Informowanie o postępach i trudnościach,

 • Prowadzenie zeszytów ćwiczeń.